จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

ผลงานของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ติดตามเรา

@เกี่ยวกับเรา

เอกสารการตั้งมูลนิธิของราชอาณาจักรไทย
 
 

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิครูของแผ่นดิน  ปี  2563

1. ดร.ธนารัชต์  สมคเณ                              ประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย  ทองศรี                              รองประธานกรรมการ
3. ดร.ปริญญา  ประจง                                กรรมการ
4. นายภูมิวัฒน์  ป้อมสุวรรณ์                      กรรมการ
5. นายเกรียงจิตร  มิตรยอดวงศ์                 กรรมการ
6. นางสาวทัศอร  สมคเณ                           กรรมการ
7. นางสาววิภาษณีย์  ยิ่งได้ชม                    กรรมการ
8. ดร.ศุภรดา  ชัยวรวัช                               กรรมการ
9. นางสาวอมรภัค  ทองสะพัก                    กรรมการ
10. นางสาวกัญญณัช  บุญปัญญากานต์       กรรมการ
11. ดร.สุดา  มงคลสิทธิ์                              กรรมการ
12.นางสาวธันน์นุตตา  แม้นมณี                 กรรมการและเหรัญญิก
13.นางสาววรนุช  มอญถนอม                    กรรมการและเลขานุการ