ผลงานของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ติดตามเรา

๑๓ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการมูลนิธิครูของแผ่นดิน

๑๓ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการมูลนิธิครูของแผ่นดิน
www.teacherofthailand.com

ประชาสัมพันธ์... มูลนิธิครูของแผ่นดิน เชิญชวน เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบออนไลน์ มาร์ชชิ่งความดี 4ส (สถาบัน สมาธิ สัมมาชีพ เสียสละ) ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา

แบบทดสอบออนไลน์ "มาร์ชชิ่งความดี 4ส ปีที่ 7 ฅุรุชนคนดี" สำหรับโรงเรียน ครู ที่เข้าร่วมกิจกรรมมาร์ชชิ่งความดี 4ส (คลิกภาพเกียรติบัตรเพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์)

แบบทดสอบออนไลน์ "มาร์ชชิ่งความดี 4ส ปีที่ 7 ฅุรุคนดี"
www.teacherofthailand.com

แบบทดสอบออนไลน์ "มาร์ชชิ่งความดี 4ส ปีที่ 7 อนุชนคนดี" สำหรับโรงเรียน นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมมาร์ชชิ่งความดี 4ส (คลิกภาพเกียรติบัตรเพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์)

แบบทดสอบออนไลน์ "มาร์ชชิ่งความดี 4ส ปีที่ 7 อนุชนคนดี"
www.teacherofthailand.com

ใบความรู้แบบทดสอบออนไลน์ ฅุรุชนคนดี อนุชนคนดี

ใบความรู้แบบทดสอบออนไลน์ ฅุรุชนคนดี อนุชนคนดี
www.teacherofthailand.com

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม มาร์ชชิ่งความดี 4ส "สถาบัน สมาธิ สัมมาชีพ เสียสละ" ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
มาร์ชชิ่งความดี 4ส
"สถาบัน สมาธิ สัมมาชีพ เสียสละ"
ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา
www.teacherofthailand.com

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระครีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการมูลนิธิครูของแผ่นดิน

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระครีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการมูลนิธิครูของแผ่นดิน
www.teacherofthailand.com